قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - مطالب مهر 1396

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

پرداخت فرش پرداخت فرش

صاف و یکنواخت کردن خامه فرش در سراسر سطح روی آن به نحوی که ارتفاع پرزها به اندازه دلخواه گردد و نقش فرش گویا و نمایان شود .

پرداخت فرش کاری است حساس و موثر در ارزش گذاری هنری و صنعتی این دستباف ، بنابراین باید بوسیله کارگران ماهر و متخصص صورت گیرد .

پرداخت فرش به دو گونه و در دو هنگام انجام می شود :

الف: ضمن بافتن فرش و پس از هر ردیف یا هر چند ردیف بافتن و بدنبال (( سرکش کردن )) مقدار بافته شده .

ب: پس از خاتمه کار بافتن کل فرش .

امروزه در کنار و محل تجمع کارگاه های کوچک و بزرگ فرشبافی کارخانجات پرداخت قالی دایر شده و این کار مهم بوسیله کارگرانبا تجربه موسسات مذکور با رعایت همه جوانب امر و احتیاط لازم انجام میگیرد و ضمناً موجبات صرفه جویی در وقت بافندگان را فراهم میسازد .

بدیهی این کارگاه ها مبادرت به پرداخت فرش هایی می کنند که کار بافت آنها خاتمه پذیرفته و بافندگان ، فرش هایی که به مرور و ضمن بافت بوسیله استاد کاران پرداخت میگردد با این کارگاه ها سرو کاری ندارند .Rug Payment


Smooth and uniform the carpet's cream throughout the surface so that the height of the peas is as desired, and the role of the carpet is illustrative

Carpet polishing is a sensitive and effective tool in the artistic and industrial valuation of this handmade, so it must be made by skilled and expert workers

Carpet payment is done in two ways:
A: While weaving the carpet and after each row, or row weaving, and after ((roughing)) woven


B: After finishing the work of knitting the entire carpet

Today, besides the place of the gathering of small and large carpet workshops, the carpet factory is set up, and this important work is done by the workers with the experience of the abovementioned institutions, taking into account all aspects of the necessary precautions, and also making saving time for weavers.
Obviously, these workshops will pay for carpets that are finished with textiles and weavers, carpets that are paid over time by professors, are not working with these workshopsصفحات سایت

تعداد صفحات : 37